9.5.0

 1. Nowy moduł Info dla współpracowników. Umożliwia wysłanie maila do wszystkich współpracowników. Mail posiada opcję potwierdzenia odbioru oraz wydzielone pola dla załącznika i terminu. Informacja może zostać pokazana na kalendarzu (biurko).

  Wysyłanie korespondencji odbywa się "w tle" - status Trwa wysyłka.

 2. Podczas tworzenia Polisy z Zapytania, zapytanie otrzymuje status Polisa wydrukowana.

 3. W rejestrze Plików od dostawcy dostępna jest kolumna Kwota nierozliczona.

 4. Raport Sprzedaż w/g dostawców rozszerzony o kolumnę Dynamika R/R. Dostępny jest również widok Sprzedaż w/g współpracowników dla wybranego dostawcy.

 5. Moduł Administracja polis został całkowicie przebudowany. Możliwa jest

  • selekcja polis w/g Sprzedawcy
  • selekcja polis w/g Dostawcy
  • selekcja w/g pojedynczej polisy
  • aktualizacja podległości
  • zmiana Sprzedawcy
  • zmiana Schematu prowizyjnego

9.2.0

 1. Poprawiony błąd w Kalendarza - znikające zdarzenia po przejściu na następny / poprzedni miesiąc.

 2. Operacja Udostępnij system działa podobnie jak operacja ze strony internetowej:

  • wysyłany jest mail "powitalny" do agenta
  • mail zawiera przycisk Ustaw hasło
  • agent ustawia nowe hasło podobnie jak podczas procesu odzyskiwania hasła
 3. Dodano funkcję wysyłania do klientów prośby o potwierdzenie zapoznania się z APK. Operacja dostępna dla każdego zapytania - podgląd zapytania. Sposób śledzenia wysyłki podobny do emaila RODO:

  • nie wysłano maila
  • wysłano emaila dnia
  • klient potwierdził dnia

  Treść maila składa się z 3 części

  • pochodzącej z ustawień programu treści
  • załącznika PDF - tabelki APK
  • przycisku Potwierdzam

  Możliwe jest wielokrotne wysyłanie i potwierdzania emaila. Każde wysłanie i potwierdzenie jest odnotowywane w notesie zapytania.

  Aby wysłać emaila klient musi wyrazić zgodę RODO na kontakt email.


9.1.0

 1. Poprawiony błąd w Sprzedaży. Pojawiał się komunikat nieprawdziwy Powtórzony nr konta dla polis rejestrowanych wstępnie.

 2. Poprawiony błąd w Sprzedaży. Edycja polisy posiadającej znacznik (*) powodowała jego usunięcie. Pozostawały jedynie znaczniki przy poszczególnych notatkach.

 3. W edycji Sprzedaży usunięto nieużywane pola. W ten sposób widok stał się bardziej kompaktowy:

  • usunięto "raty nierówne",
  • usunięto "wykaz ub. osób", "wykaz ub. mienia" oraz "wypowiedzenie polisy" w wymaganych dokumentach,
  • skrócono listę produktów dodatkowych (maks. 4),
  • liczba rat pojawia się w sekcji produkty.
 4. Liczba rat jest polem edycji a nie ograniczoną listą. Umożliwia to precyzyjne rejestrowanie polis. Znaczenie pól pozostało niezmienione:

  • Liczba rat dotyczy okresu trwania polisy,
  • dla polis bezterminowych zarówno Składka jak i Liczba rat odnoszą się do okresu jednego roku (12 miesięcy).
 5. Domyślnym loginem jest nazwisko.imie (bez polskich znaków tj. ą = a, ć = c, itd). Jeżeli login jest już "zajęty" to podejmowana jest próba założenia użytkownika nazwisko.imie1 i dalej 2, 3 do 10. Jeżeli wszystkie identyfikatory istnieją to zgłaszany jest błąd.

 6. Usunięcie Współpracownika powoduje automatyczne usunięcie związanego z nim Użytkownika.


9.0.2

 1. Z systemu usunięto funkcję wysyłania powiadomień e-mail. Duża liczba e-maili powodowała traktowanie wysłanej poczty jako spam. Komunikacja ze współpracownikami zostanie zaimplementowana w module Korespondencja seryjna.

 2. W edycji Notatki pojawia się nowe pole - Dostępna publicznie. Jej zaznaczenie powoduje pojawienie się notatki na biurku. Tylko takie notatki są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu. Opcja dostępna dla wybranych ról.

 3. Zapytania - dopisanie przez Sprzedawcę notatki automatycznie zmienia statusy

  Niezbędne dodatkowe dane [B] -> Dane uzupełnione [N]
  Oferta gotowa do przedstawienia klientowi [R] -> Dane uzupełnione [N]
  

  Auto zmiana statusu jest odnotowywana w notesie.

 4. Rejestrowanie nowych notatek w Sprzedaży wstawia do polisy znacznik "zmodyfikowano notatkę (*)". Widoczne w widokach podgląd i lista Sprzedaży.

  Podgląd polisy

  Lista polis

  Dodatkowo W podglądzie Sprzedaży dostępna nowa operacja Przeczytano - umożliwia potwierdzenie odczytania nowych notatek.

  Nowe uprawnienie w module Sprzedaży Czy może oznaczać notatki jako przeczytane? określa czy użytkownika jest "nadawcą" (ustawia znacznik) czy "odbiorcą" (potwierdza odczyt) powiadomień.

 5. W modułach Sprzedaż oraz Notes dostępne są nowe filtry umożliwiające odnalezienie nowych notatek dopisanych przez współpracowników.


8.12

 1. Raporty - operacja Pobierz jako PDF oraz Pobierz jako Excel. Operacje dostępne są u dołu każdego raportu.

 2. Nowy raport Odnowienia za okres. Pokazuje polisy o statusie Do odnowienia, dla których data końca polisy przypada na zadany w parametrach raportu okres.

 3. Rejestracja wstępna polis (samodzielna rejestracja przez współpracowników). Formatka umożliwia prowadzenie nowego klienta. Dotychczasowa wersja umożliwiała popranie danych z rejestru kontaktów ale nie pozwalała na dodanie nowego klienta (zakładano, że klient został zarejestrowany podczas obsługi Zapytania). Możliwe jest również pobranie danych klientów firmowych z bazy GUS.

 4. Role użytkowników - możliwość zaznaczenia opcji Pokaż w podglądzie wszystkie notatki. Opcja wyłącza ograniczenia widzialności listy notatek dołączonych np. do sprzedaży lub zapytań, do osób tworzących notes. Przydatne podczas przekazywania sprzedaży pomiędzy współpracownikami.

 5. Korekty schematów - wprowadzenie typów: mnożenie oraz nowy dodawanie.


8.11

 1. Pobieranie danych n/t klientów firmowych z bazy danych REGON. Operacja Pobierz z GUS przez NIP lub REGON.

 2. Wyłączona kontrola wprowadzenia adresu dla wszystkich typów kontaktów. System nie zgłasza błędu gdy nie podajemy danych adresowych (ulica, kod pocztowy i miejscowość).

 3. Operacja Rejestruj sprzedaż w zapytaniu przepisuje dane sprzedawcy.

 4. Zapytanie typu Ubezpieczenie samochodu nie wymaga podawania danych współwłaścicieli.


8.8

 1. Raport Sprzedaż wg zespołów prezentuje dane w sposób ułatwiający zobrazowanie struktury zespołu. Pokazane są poszczególne poziomy hierarchii (1-2-3-4) oraz suma składki malejąco.

 2. Aplikacja Konto Klienta umożliwia przełączenie profilu zalogowanego użytkownika. W ten sposób jeden użytkowniki może zarządzać kilkoma profilami Kontaktami. Na przykład profil osobisty i firmowy.


8.7

Możliwość korygowania Daty końca polisy po jej rozliczeniu tj. otrzymaniu pierwszej płatności od dostawcy. Zmiana wprowadzona w celu korekty polis wieloletnich (np. 3 letnich). Do wersji 8.6 polisy takie były rejestrowane jako roczne.

Dodatkowo w opisach na ekranie zmieniono tekst Roczna lub Składka roczna na Składka ogółem lub Ogółem. Ma to również związek ze zmianami w wersji 8.6 - pole Liczba rat nie jest to liczba rat w roku lecz liczba rat w okresie trwania polisy.

Wyjątkiem są polisy bezterminowe, dla których zarówno Składka jak i Liczba rat odnoszą się do okresu jednego roku.


8.6

Rejestracja polis

 1. Możliwość podania daty końca polisy zamiast okresu. Zmieniło się również znaczenie pola Liczba rat: nie jest to liczba rat w roku lecz liczba rat w okresie trwania polisy.

 2. Dla polisy bezterminowych data Koniec umowy jest pusta a liczba rat odnosi się do roku.

 3. Przycisk +1 rok umożliwia szybkie zarejestrowanie polisy rocznej (lub wieloletniej).

 4. Możliwość wskazania czy polisa jest odnawialna. Jeżeli polisa nie jest odnawialna to po jej zakończeniu system automatycznie zmieni status na Zakończona.

Uproszczona rejestracja polis

 1. Wprowadzono rejestrację daty Start ochrony i Koniec umowy (dotychczas agent rejestrował datę wniosku).

 2. Data wniosku jest ustalana na podstawie daty początku umowy i daty bieżącej.

 3. Domyślnie polisy są odnawialne.

Rejestracja polisy z zapytania

 1. Dla zapytań o statusie Oferta gotowa do przedstawienia klientowi lub Przedstawiłem(am) klientowi lub Akceptacja oferty w podglądzie zapytania dostępny jest przycisk Rejestruj polisę.

 2. Polisa utworzona na podstawie zapytania ma wypełnione następujące pola:

  • kontakt

  • numer zapytania

  • dostawca (jeżeli jest wskazana oferta)

  • składka (jeżeli jest wskazana oferta)

 3. Zapisanie polisy utworzonej z zapytania (połączonej z zapytaniem) powoduje zmianę statusu zapytania na Polisa / umowa wydrukowana oraz ustawienie pola Bieżąca polisa do na koniec polisy.

Inne zmiany

 1. Raport Saldo wpłat klientów pokazuje saldo zgodne z widokiem podglądu polisy, zakładka Wpłaty.

 2. W zapytaniach OC firmowe dodano pole Data końca bieżącej polisy.


8.5

Typy notatek

Istnieje możliwość wskazania typu notatki. Na przykład notatka może zawierać zdjęcia pojazdu lub kopię PDF polisy dla klienta.

Dodatkowo notatki oznaczone Polisa dla klienta są wyróżnione na liście.

 

W podglądzie sprzedaży link do załączonego dokumentu dostępny jest jako Skan polisy.

Zapytania Leasing samochodu

Dodano nowy typ zapytania Leasing samochodu dostępny dla klientów typu Działalność gospodarcza oraz Firma.

Po skonfigurowaniu sytemu istnieje możliwość automatycznego tworzenia ofert do zapytań leasingowych.

Przygotowana automatycznie oferta.


8.4

Na ekranie edycji oferty do zlecenia jet możliwość dodania pliku PDF z kalkulacją przygotowaną w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Tak plik będzie dostępny dla klienta Szczegóły oferty

Aby umożliwić agentowi usuwanie załączonych plików PDF, np. podłączeniu pliku do niewłaściwego zapytania itd. dodano nowe uprawnienie do edycji dokumentów.

 


8.3

Nowy moduł “Administracja polis” umożliwia wykonanie dwóch operacji:

 1. Zmiany sprzedawcy na trwających polisach (również tych częściowo rozliczonych). Operacja pole na zmianie sprzedawcy o kodzie A na sprzedawcę o kodzie B. Aktualizowane są również podległość oraz schematy prowizyjne - zgodnie z aktualnymi wpisami w rejestrze Współpracowników.

 2. Aktualizacja podległości oraz schematów - jest to proces podobny do (1) ale nie zmienia sprzedawcy a jedynie aktualizuje polisy zgodnie z modułem Współpracownicy.

Moduł dostępny jest w menu Inne.

Po wykonaniu operacji, przycisk “Wykonaj”, w notesie pojawia się lista numerów polis zaktualizowanych przez system zraz ze statusem “OK” lub “STOP’ - błąd.


8.2

Lista zmian.

W module importu plików masowych płatności (wpłat klientów) dodano konto nadawcy oraz dane nadawcy przelewów. Informacje te dostępne są w widoku Pobierz jako Excel listy wpłat.

W/w dane mają ułatwić zwroty wpłat wykonywany na zerwane polisy.


8.1

Lista zmian.

 • Szkolenie IDD dla współpracowników - wysyłany email zawiera link do materiałów szkoleniowych. Link można określić w ustawieniach programu zakładka RODO/IDD.

 • Współpracownik po otrzymaniu email-a i zapoznaniu się ze szkoleniem klika ukończyłem szkolenia, co powoduje automatyczne wygenerowanie i załączenie w notesie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (certyfikatu)

 • W rejestrze dostawców jest możliwość wyboru z listy graficznego loga dostawcy. Logo jest wykorzystywane np. podczas prezentacji oferty dla klientów.


8.0

Najnowsza wersja wprowadza zmiany w obszarach obsługi klienta - oferty, RODO oraz agenta - integracja z bazą wiedzy, szkolenia IDD.

Rejestracja oferty.

W dokumentach zapytań, w w widokach edycja oraz podgląd, dodano zakładki Oferty. Oferta odnosi się do Karty produktu, zawiera cenę oraz opcjonalnie uwagi dla klienta.

Edycja oferty.

Podgląd oferty.

Wartości pól Dostawca, Wariant oraz Opis pochodzą z rejestru Karty produktów. Dodatkowo dla klienta dostępna jest również karta dostarczana przez dostawcę, najczęściej jako plik PDF. Patrz punkt Integracja z bazą wiedzy.

Przedstawienie oferty klientowi.

W module Zapytania dodano operacje Wyślij ofertę klientowi. Aby wysyłanie było możliwe klient musi posiadać aktualną zgodę RODO na otrzymywanie wiadomości email a zapytanie musi mieć jeden ze statusów: (1) Wpłynęło (2) Oferta w przygotowaniu lub (3) Oferta gotowa do przedstawienia klientowi.

Wysłanie oferty jest odnotowywane w notesie a zapytanie otrzymuje status Przedstawiłem klientowi.

Klient na, potwierdzony w procesie zgody RODO, adres otrzymuje wiadomość o treści “Przygotowaliśmy oferty ubezpieczeniowe dla Twojego zapytania”.

Przycisk Pokaż oferty prowadzi klienta do poniższego widoku.

Klient, po zapoznaniu się z ofertą: cena, wypunktowane najważniejsze cechy produktu, karta PDF produktu oraz uwagi agenta, może potwierdzić swój wybór ubezpieczenia.

Wybór klienta zostaje odnotowany w zapytaniu, pole Nr wybranej oferty. Dodatkowo pojawia się notatka wskazująca która oferta została wybrana oraz kiedy to nastąpiło. Zmienia się również status oferty na Akceptacja oferty. Jeżeli oferta była już zaakceptowana to treść notatki zawiera odpowiedni komunikat.

Zabezpieczenie oferty.

Przesyłana oferta nie powinna zawierać żadnych informacji wrażliwych gdyż nie jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Dotyczy to w szczególności informacji dopisywanych jako Uwagi dla klienta. “Zabezpieczeniem” jest unikalny klucz generowany podczas edycji oferty. Klucz ten nie jest w żaden sposób tajny i jest dostępny dla każdego kto ma dostęp do maila naszego klienta.

Baza wiedzy.

Istnieje możliwość integracji systemu z zewnętrzną bazą dokumentów taką jak Google Docs lub DocuWiki. Integracja polega na możliwości umieszczenia adresów internetowych (linków) do informacji w bazie wiedzy zapisanych przy dokumentach ORKANmulti. Np. chcąc udostępnić klientowi oraz agentowi Kartę Produktów stworzoną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe należy odpowiedni plik umieścić w bazie wiedzy a prowadzący do niego adres podać w edycji Karty Produktu.

Pola Link do Bazy Wiedzy są dostępne w:

 • Kartach Produktów - głównie informacje pochodzące od dostawców (PDF w bazie mediów),

 • Produktach - np. informacje Agencji ułatwiające sprzedaż danego produktu lub opisujące proces obsługi polisy,

 • Sprzedaży - informacje przenoszone z produktu widziane w podglądzie polisy,

 • Egzaminach KNF - materiały szkoleniowe oraz egzaminacyjne.

Konfiguracja

Ustawienia programu zawierają dwa nowe parametry:

 • Adres URL bazy wiedzy - jest to adres podstawowy na podstawie którego tworzone są adresy poszczególnych dokumentów.

 • Adres URL bazy dokumentów PDF - jak wyżej ale w odniesieniu do dokumentów PDF (pobieranych).

Szkolenia IDD.

System pozwala rejestrować daty obowiązkowych, 15-to godzinnych, szkoleń IDD poszczególnych współpracowników.

W przypadku gdy szkolenie organizowane jest bezpośrednio przez multiagencję generowany jest dokument “Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia IDD”. W rejestrze Współpracowników dostępne są nowe operacje:

 • Wyślij prośbę o szkolenie IDD - system wysyła maila do agenta. Mail zawiera link do materiałów szkoleniowych oraz przycisk Potwierdzam odbycie szkolenia.

 • Utwórz i załącz certyfikat IDD - tworzone jest zaświadczenie.

Obie operacje są zapisywane w notesie współpracownika.

Ustawienia programu zawierają parametry:

 • link do szkolenia - może to być wideo lub zwykły dokument PDF,

 • treść zaświadczenia.

Interfejs programistyczny.

Istnieje możliwość integracji ORKANmulti z systemami zewnętrznymi przy pomocy interfejsu API.

Możliwe jest.

 • Udostępnienie danych wybranych agentów w celu prezentacji ich na stronie internetowej multiagencji, w postaci np. mapy. Udostępniane są jedynie wskazane w rejestrze współpracowników dane.

 • Zbieranie danych od potencjalnych współpracowników odwiedzających stronę multiagencji lub profil w mediach społecznościowych. Integracja wymaga utworzenia na stronie www formularza, z którego dane zostaną automatycznie przeniesione do ORKANmulti. Może również zostać utworzony dostęp testowy do systemu.

Przykładowy scenariusz integracji:

 1. odwiedzający stronę mojaagencja.pl klika przycisk “Chcę rozpocząć z Państwem współpracę”,

 2. podaje podstawowe dane, klika Zgadzam się,

 3. system zarządzania stroną wysyła poprzez API do ORKANmulti dane niezbędne do założenia konta testowego,

 4. ORKANmulti wysyła maila powitalnego wraz z treścią umowy.

Dokładny opis techniczny interfejsu oraz sposób działania znajduje się pod adresem https://orkansoft.pl/opis-api.

Pozostałe zmiany.

 • Poprawiono generowanie kwoty słownie na fakturach.

 • Rejestr sprzedaży zawiera opcjonalnie nr rejestracyjny samochodu. Pole jest wykorzystywane podczas wyszukiwania polis.

 • Możliwość wysłania powiadomienia do osób zapisanych na egzamin KNF.

 • Sortowanie rejestru współpracowników w/g daty rejestracji w celu znalezienia najnowszych agentów. Na potrzeby badania rekrutacji.

 • Ograniczenie dostępu do podglądu PDF faktur - dostęp ma jedynie współpracownik wystawiający fakturę.

 • Usunięcie współpracownika wyłącza dostęp do systemu dla skojarzonego użytkownika.

 • Korekta błędu zaokrąglania kwot w pliku z przelewami ELIXIR generowanego do banku.

 • W zapytaniach wyłączenie kontroli RODO dla klientów firmowych.

 • W korespondencji seryjnej pojawił się nowy typ wysyłki Informacje dla grupy otwartej. Adresatami są wszyscy klienci posiadający umowy z kontrolą płatności, którzy wyrazili zgodę na kontakt SMS. Umożliwia wysłanie treści marketingowych do tej grupy klientów.

 • W zapytaniach dla klientów którzy wyrazili zgodę RODO nie ma możliwości zmiany przypisanego adresu e-mail. Zmiana e-maila wymaga aby status RODO był różny od Zgoda.


7.6

Wersja wprowadza modyfikacje związane z poprawą wydajności systemu oraz dodaje kilka nowych funkcji.

Lista nowości i zmian.

 • Możliwość modyfikacji polisy pomimo jej rozliczenia, czyli przyjęcia prowizji od dostawcy. Aby edytować polisy konieczne jest przyznanie dodatkowych uprawnień dla roli użytkownika:

 • W podglądzie polisy dostępna jest operacja “Przelicz wpłaty klienta”. Opcja powoduje ponowne naliczenie wpłat oraz rozwinięcie harmonogramu prowizji. Przydatne dla polis z kontrolą (masowych) płatności.

 • W module Notes pojawił się filtr “Z załącznikiem” - wyświetla są notatki zawierające załącznik.

 • W menu “Inne | Ustawienia programu” widoczne są limity dotyczące liczby użytkowników oraz zajętości danych.

Informacja o objętości danych aktualizowana jest podczas nocnego przetwarzania danych (raz dziennie).

 • Nowy typ zapytania “Otwarte (inne)”. Do wykorzystania jeżeli żaden z dostępnych typów zapytań nie pasuje do zabrania danych od klienta. Zapytania dostępne dla każdego typu klienta: indywidualny, działalność gospodarcza i firma.

 • Nowy moduł “Karty produktów”. Przygotowane do automatycznego budowania oferty dla klienta.


7.4

Wersja 7.4 wprowadza pierwszą część zmian związanych z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD).

Zmiana treści e-maila RODO

Nowa wersja rozszerza treść maila do klienta (prośba o zgodę RODO) o paragraf zawierający link do dokumentu spełniającego obowiązek informacyjny o dystrybutorze.

Dodatkowa sekcja pojawia się wyłącznie jeżeli w ustawieniach systemu wprowadzimy odpowiedni link.

Wydruk APK

W module Zapytania zmianie uległa postać wydruku dokumentu “Szczegóły Zapytania nr ....” w taki sposób aby mógł on pełnić rolę Analizy Potrzeb Klienta.

Zmianie uległa nazwa operacji wydruku - nowa nazwa “Drukuj Analizę Potrzeb Klienta”, a dokument zawiera odpowiednie nagłówki:

oraz dopisek

Na ekranie edycji zapytania zmianie uległa kolejność zakładek. Zakładka “Zgłoszenie” prezentowana jest jako ostania i zmieniła nazwę na Obsługa Zapytania.

W kolejnej wersji opcja obsługi zapytanie będzie umożliwiała:

 • wysłanie APK e-mailem do klienta (jeżeli wyraził zgodę),

 • przygotowanie i wysłanie oferty zgodnej z wymogami IDD

Parametry IDD

W module ustawienia dodano następujące parametry:

 • link do dokumentu Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń,

 • treść dopisku umieszczanego w stopce wydruku APK


7.3

Opis dotyczy również wersji 7.2, która była wdrażana u części nowych klientów.

Schematy prowizyjne

Obecna wersja umożliwia określenie podstawy obliczania prowizji wypłacanej agentom.

Możliwe jest:

 • wyliczenie na podstawie % kwoty otrzymanej od dostawcy, czyli tak jak we wszystkich poprzednich wersjach

 • wyliczenie na podstawie % kwoty raty (inkaso) wpłacanego przez klienta

 • dodatkowo na każdym poziomie podanie prowizji kwotowej w PLN.

Zmiany widoczne są w zakładce Schematy prowizji:

W module Prowizje również wyświetlana jest informacja o prowizjach od dostawcy oraz kwotach wypłacanych współpracownikom. Podane są wskaźniki procentowe i sposób wyliczenia prowizji.

RODO - parametry

W zakładce Ustawienia możliwa jest parametryzacja korespondencji wysyłanej do klientów:

 • Nazwa skrócona - używana w mailu do klienta. Umożliwia zwracanie się do klientów nazwą mniej oficjalną, czyli np. “Twoja Multiagencja” zamiast formalnego “Twoja Multiagencja sp. z o.o. sp. komandytowa”.

 • Strona WWW - adres strony głównej multiagencji

 • (RODO) Link do regulaminu - adres strony z treścią regulaminu RODO (polityki informacyjnej)

 • (RODO) E-mail do IOD - adres email do Inspektora Ochrony Danych

 


7.1

Wersja wprowadza zmiany umożliwiające prowadzenie działalności zgodnej z RODO. Zmiana sposobu numerowania wersji (numer-główny.wersja.poprawka-błędu)

RODO

System umożliwia rejestrację zgód klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Bieżący stan RODO jest następnie wyświetlany podczas przeglądania i edycji zapytań oraz sprzedaży.

Rejestr kontaktów został rozszerzony o pola status RODO oraz listę zgód klienta.

Pole status RODO służy do określenia czy spełniliśmy obowiązek informacyjny wobec klienta.

Wyróżniliśmy następujące statusy:

 1. Brak zgody - przed kontaktem (domyślny po instalacji nowej wersji)

 2. Wysłany e-mail

 3. Załączony skan - do weryfikacji

 4. Zgoda

 5. Brak zgody - po kontakcie

 6. Żądanie usunięcia danych

Podgląd klienta udostępnia dwie nowe operacje:

Rejestracja zgody - skan dokumentu

Ta metoda zakłada pozyskanie zgody w postaci papierowej a następie załączenie jej skanu w notesie klienta. Taka konfiguracja umożliwia pozyskiwanie i rejestrację zgód przez agentów bez potrzeby włączania pełnej edycji danych kontaktu.

Zmiany statusów są następujące:

 • Brak zgody - status początkowy

 • Agent zdobywa papier, załącza skan do notesu klienta i klika operację "Załączam skan zgody RODO" (podgląd klienta)

 • Zmienia się status na Załączony skan - do weryfikacji (nie trzeba mieć praw do edycji kontaktu, wystarczy prawo do operacji)

 • W biurze weryfikacja skanu i poprzez edycję kontaktu zmiana status na Zgoda i odpowiednie ustawienie zgód (np. tylko na kontakt tel/sms)

Pozyskiwanie zgód - wysyłka emaili

W tym wariancie system wysyła emaila do klienta, a klient potwierdza jego odbiór. Wymagane jest uzupełnienie prawidłowego adresu email. Kolejne kroki są następujące:

 • Wysyłamy maila do klienta z prośbą o zgodę - operacja “Wyślij zapytani o zgodę RODO”. Status zmienia się na Wysłany e-mail.

 • Do klienta przychodzi mail:

Treść maila jest przykładowa. Przed wdrożeniem tej wersji niezbędne jest skonfigurowanie systemu.

 • Klient ma możliwość zapoznania się z dokumentem - link “Obowiązek informacyjny”. Następnie wyraża zgodę “Tak, zgadzam się” i zostaje przekierowany do strony potwierdzającej:

 • Potwierdzenie jest automatycznie odnotowywane w systemie. Następuje zmiana statusu na “Zgoda”.

 • W podglądzie klienta oraz modułach sprzedaż i zapytania prezentowany jest bieżący status RODO

W ten sposób agent rejestrujący sprzedaż lub zapytanie będzie mógł postąpić zgodnie z Państwa procedurą. Np. poprosić o zgodę lub odstąpić od zbierania danych.

Jednocześnie dla statusu (4) Zgoda, możliwa będzie rejestracja lub wycofanie zgód klienta - moduł zapytania umożliwia edycję poszczególny zgód.

Przypominanie hasła

Proces wysyła maila z odpowiednim jednorazowym linkiem, który umożliwia nadanie nowego hasła. Poprzednio system wysyłał losowo wygenerowane hasło.

Pozostałe zmiany

 1. Korespondencja seryjna - moduł uwzględnia zgody klienta na otrzymywanie SMS.

 2. Raporty - nowy raport Dynamika sprzedaży R/R w/g współpracowników - pokazujący procentową dynamikę sprzedaży w odpowiednich okrasach dwóch kolejnych lat.

 3. Współpracownicy - uporządkowano grupy pól służące do wystawiania faktur. Nowe pole Podpisujący rachunek.


2017-03-25

Współpracownicy

 1. Wprowadzono kontrolę wypełnienia numeru rachunku bankowego. Puste pole powoduje pojawienie się błędu niekrytycznego. Brak numeru konta powodował duże komplikacje podczas rozliczania rachunków współpracowników - uniemożliwiał utworzenie prawidłowej paczki przelewów do banku.

 2. Dodano filtry w widoku lista: “Umowy zakończone” oraz “Forma rozliczeń - zlecenie”. Filtry ułatwiają rozliczenia ze współpracownikami, np. umożliwiają anulowanie naliczonych wypłat dla umów zakończonych lub wystawienie rachunków wyłącznie do umów zleceń.

Faktury dla współpracowników

 1. Operacja Wystaw faktury została rozszerzona o funkcję w/g filtra. W ten sposób filtr z widoku Współpracownicy jest “przenoszony” do widoku “Utwórz faktury dla współpracowników”.

 1. Widok w “Utwórz faktury dla współpracowników” w kolumnie “Status” pokazuje status umowy (Nieaktywna) oraz czy rejestracja Współpracownika zawiera błędy (Błędy).

 2. Istnieje możliwość nawigacji z poziomi w/w widoku do edycji Współpracownika.

 1. Dodano operację “Anuluj wypłaty”. Anulowanie widoczne jest w zakładce “Wypłaty”.

Schematy prowizyjne

 1. Wprowadzono czwarty poziom prowizyjny - “Region”. Obliczenia prowizji dla agentów na tym poziomie wykonywane są identycznie jak dla poziomów sprzedaż, kierownik, oddział. Region uwzględniany jest również w module Korekty schematów.

 2. Dla ułatwienia zarządzania schematami istnieje możliwość ich wyłączenia, należy zmienić status schematu na nieaktywny. Statusy nieaktywne nie będą pokazywane na listach wyboru w rejestracji współpracowników oraz w sprzedaży (wyłączone schematy już przydzielone będą obsługiwane bez zmian).

 3. Widok podglądu schematu pokazuje komplet informacji, wraz z prowizją pozostającą w agencji.

Uprawnienia KNF

Dodano operację “Lista dla dostawcy - w/g filtra”. Powoduje pobranie listy zawierającej dane współpracowników wraz z informacją o uprawnieniach. Lista przygotowywana jest dla bieżącego filtra użytego w widoku np. Dostawca = PZU.

Pobrany plik Excel można następnie przedłożyć dostawcy.

Produkty

W rejestrze produktów wprowadzono możliwość połączenia opisu produktu z linkiem do Bazy Wiedzy (podobnie jak w ewidencji Egzaminów KNF). Daje to możliwość dokładniejszego opisania produktu oraz załączenia dodatkowych materiałów takich jak OWU.

Dla sprzedawcy link jest dostępny a poziomu podglądu produktu oraz z widoku podglądu polisy.

Pismo dla klienta

Wprowadzono możliwość edycji treści pisma do klienta. Zmianie uległy również warunki dla których pismo jest dostępne:

 • dotychczas pismo dostępne było dla polis w złączoną opcją kontrola płatności,

 • od wersji bieżącej pismo będzie dostępne jeżeli jego treść zostanie zdefiniowana w produkcie przyporządkowanym do pola “Umowa podstawowa” w ewidencji sprzedaży.

Treść pisma można zdefiniować w ewidencji produktów, zakładka “Treści”

W treści pisma można używać pól korespondencji seryjnej (oznaczone {\$nazwa}). Opis dostępnych wartości dla polisy oraz sprzedawcy znajduje się w Pomocy.

Przycisk “Pobierz domyślne” wstawia domyślną treść pisma - zgodną z wersją obecną, ale tylko gdy pole treść jest puste.

Możliwe jest zdefiniowanie oddzielnej treści dla umowy trwającej oraz dla umów zakończonych.

Raport Saldo wpłat klientów MP

Kolumna Saldo dla salda “0,00” pokazuje wartość pustą - umożliwia to łatwiejsze “wyłowienie” pozycji z saldem ujemny lub nadpłatą.


2016.11.20

 1. Import pliku z przelewami masowych płatności (Elixir) akceptuje wpłaty o kodach “11*”. Poprzednio dopuszczalne były jedynie transakcje o kodzie “110”.

 2. Raport sprzedaż w/g zespołów został podzielony na “Sprzedaż zespołu” i “Sprzedaż własną” oraz sumę.

 3. Nowy raport “Prowizje w/g współpracowników”. Raport zbudowany podobnie jak “Prowizje w/g dostawców” ale prezentuje informacje prowizyjne odnośnie sprzedawców.

 4. W module “Egzaminy KNF” dostępna jest możliwość przygotowania pliku Excel dla dostawcy. Plik zawiera informacje niezbędne do przygotowania egzaminy przez TU - dane agenta, jego adres, PESEL itd. Lista obejmuje osoby oczekujące lub zapisane na egzamin. Dodano również pola “Osoba do kontaktu” oraz “Uwagi” - ich zawartość jest wysyłana w zaproszeniach na egzamin.

 5. W rejestrze “Uprawnień KNF” podczas wyboru egzaminu ze słownika prezentowana jest nie tylko data ale również miejsce egzaminu.

 6. Wprowadzono możliwość edycji rejestru “Wypłaty”. Funkcja ta przydatna jest do ewidencji dodatków lub potrąceń prowizyjnych.

Edytowane są jedynie pola tytułem (dotychczas był to numer polisy), data, kod współpracownika oraz kwota. Kwota może być ujemna co oznacza potrącenie prowizji.

Wpłaty tworzone automatycznie podczas procesu rozliczania prowizji nie są edytowalne.


2016.08.16

Korekta błędu w podglądzie polisy: edycja polisy z zarejestrowaną kwotą otrzymaną powodowała podwojenie kwoty wypłacanej. Podwojenie dotyczyło wyłącznie wyświetlania statystyki w podglądzie - nie były generowane dodatkowe wypłaty.


2016.08.09

Nowy moduł “Korekty schematów prowizyjnych” umożliwia prowadzenie akcji promocyjnych dla współpracowników multiagencji poprzez podniesienie prowizji dla określonego produktu lub kategorii.

Korekty schematów prowizyjnych

Dotychczas, system wyznaczał prowizję należną współpracownikom, używając wartości procentowych zapisanych przy schemacie prowizyjnym.

Na przykład dla sprzedawcy, obliczenia wyglądały następująco (dla każdej polisy):

kwota-dla-sprzedawcy = kwota-otrzymana * procent-dla-sprzedawcy

gdzie procent-dla-sprzedawcy pochodzi wprost ze schematu prowizyjnego przypisanego do polisy.

Nowa wersja zawiera moduł “Korekty schematów”, który umożliwia wprowadzenie współczynnik korygującego procent prowizji dla polis danego dostawcy i/lub polis określonej kategorii.

Na przykład, dla powyższego ekranu prowizja dla struktury (dyrektor, kierownik, itd.) będzie skorygowana - powiększona o 1,1. Będzie się tak działo wyłącznie dla dostawcy Compensa TUNŻ, w okresie od września do końca listopada (liczy się data zawarcia polisy), a korekta dotyczy wszystkich sprzedawców.

Taka konfiguracja może być rodzajem promocji lub konkursu dla produktów wskazanego dostawcy.

Możliwe jest określenie kryteriów wyboru korekty w oparciu o:

 • Datę zawarcia umowy (od - do). Data początku obowiązywania korekty (od) jest obowiązkowa. Data do jest opcjonalna - jej wprowadzenie umożliwia uruchomienie okresowych promocji na sprzedaż polis określonego dostawcy lub produktu.

 • Dostawcę.

 • Produkt danego dostawcy przy czym nie można podać jednocześnie produktu oraz kategorii produktów.

 • Kategorię produktu.

 • Współpracownika, istnieje możliwość korekty prowizji dla wskazanego sprzedawcy.

Obliczenia kwoty prowizji są następujące:

kwota-dla-sprzedawcy = kwota-otrzymana * procent-dla-sprzedawcy * współczynnik-korekty

Formuła umożliwia również obniżenie prowizji - współczynnik korekty mniejszy od jedności.

Lista korekt

Korekty są ustalane na podstawie uporządkowanej listy, która jest przeglądana w kolejności liczby porządkowej. Wybierany jest pierwszy “pasujący” do polisy współczynnik.

Na przykład dla następującej konfiguracji:

 1. Sprzedaż Compensa TUNŻ, niezależnie od kategorii, będzie korygowana o 1,1.

 2. To samo dotyczy produktu ALTIMA dla dostawcy Hestia.

 3. Dowolna sprzedaż sprzedawcy o kodzie AAAP nie będzie korygowana (współczynnik 1,0). Dzieje się tak dlatego, że wiersz dla tego sprzedawcy znajduje się na początku listy (ma liczbę porządkową 10).

Kontrola

W celu kontroli wyznaczanych prowizji w module Produkty pojawia się dodatkowa informacja o występowaniu korekty dla danego produktu. Wyświetlana jest wartość współczynnika oraz wybierany przez system wiersz (jego liczba porządkowa).


2016.06.23

Zmiany dotyczą procesów rejestracji nowych współpracowników oraz zdobywania przez nich uprawnień do sprzedaży produktów (uprawnienia KNF).

Ze względu na aktualizację struktury bazy danych – rozszerzenie zakresu informacji o uprawnieniach – po instalacji niezbędne jest „ręczne” uzupełnienie i  uporządkowanie danych. Wartości domyślne nowych pól  są następujące:

 • załączone dokumenty współpracownika BRAK

 • data dokumentu KRK - pusta

 • status Uprawnień KNF – „7”

 • zdublowane uprawnienia – usunięcie kolumny Kategoria produktu, kontrola Powtórzone uprawnienia u dostawcy.

 • lista egzaminów pusta

 • dostawcy po migracji – kategoria = dostawca

Nowa wersja wprowadza również restrykcje związane z jednoczesną pracą w systemie użytkowników na tym samym loginie. Obecnie w chwili zalogowania użytkownika następuje automatyczne unieważnienie jego innych sesji (jeżeli występują).

Lista modyfikacji

 1. Moduł Współpracownicy – edycja, zakładka Rozliczenia

  • pole KRK aktualne do (data ważności dokumentu KRK)

  • pola Załączone dokumenty – posiadamy wymagane TAK/NIE

 2. Moduł Współpracownicy – widok podgląd

  • wyróżnione BRAKI w dokumentach (podobnie jak w module Sprzedaż)

  • uproszczona informacja o Prowizjach – poziom + domyślne schematy dla sprzedaży samodzielnej i sprzedaży pozostałej (niesamodzielnej)

 3. Moduł “Egzaminy KNF” (nowy)

  • dostawca, status, miejsce i czas

  • link do mapy

  • typy wymaganych dokumentów – specyficznych dla dostawcy / dla konkretnego egzaminu

  • link do Bazy Wiedzy wraz z opisem

 4. Moduł Egzaminu KNF – widok podgląd

  • sekcja „liczba osób…” + nawigacja do Uprawnień KNF (Pokaż)

  • sekcja Baza Wiedzy

  • operacja Dopisz kandydatów do listy (status 1 -> 2)

  • ograniczenia edycji egzaminu po wpisaniu współpracowników na listę

  • operacja Wyślij zaproszenia na egzamin:

   Ustalono termin i miejsce egzaminu KNF w GOTHAER
   Termin: 2016-09-07 o godzinie 12:00
   Miejsce: Gothaer SA
   ul. Domaniewska 12/23
   Warszawa
   
  • operacja Status: zdany egzamin (status 3 -> 4)

  • operacja Status: dokumenty wysłane do TU (status 4 -> 6 + data przekazania)

 5. Moduł Uprawnienia KNF (zmieniona nazwa modułu Uprawnienia do sprzedaży) – widok edycja

  • usunięcie Kategorii produktu – uprawnienia dotyczą wyłącznie dostawcy a nie pary dostawca / kategoria produktu; dotyczy przede wszystkim kontroli w module Sprzedaż (błąd Brak uprawnień do sprzedaży)

  • nowe pole Status:

   1 - kandydat na egzamin
   2 - wyznaczona data egzaminu, kompletowanie dokumentów
   3 - dokumenty kompletne
   4 - zdany egzamin 
   5 - nie przystąpił do egzaminu (!)
   6 - dokumenty przekazane do Towarzystwa
   7 - uzyskane uprawnienia KNF (nadawany podczas migracji danych)
   8 - uprawnienia w innej multiagencji 
   9 - wyrejestrowano z KNF
   
  • pola daty związane z nadaniem statusu: automatyczne lub ręczne

  • pole egzamin słownik, patrz punkt 3 – wybór z trwających egzaminów dostawcy

  • pola Wymagane dokumenty zależne od wybranego egzaminu – współpracownik przekazał dokument TAK/NIE

  • login do portalu dostawcy

  • hasło – połączenie z Pomocnikiem Agenta

 6. Moduł Uprawnienia KNF  – widok podgląd

  • sekcje dla statusów 1-6

   • Egzamin + mapa

   • Wymagane dokumenty + data KRK

   • Baza Wiedzy + link Pokaż dokumenty

  • sekcja dla statusu 7-9

   • System dostawcy + kopiuj nazwę użytkownika do schowka

   • link do portalu dostawcy

  • automatyczne logowanie w notesie zmian statusów oraz zgłoszenie chęci zdobycia uprawnień (status 1)

  Podgląd uprawnień dla statusów 1 do 6 (w trakcie)

  Ten sam widok dla status 7 (po uzyskaniu uprawnień)

 7. Moduł Uprawnienia KNF  – widok lista

  • kolumna Bieżący status (kolory)

  • kolumna Dnia (data zmiany statusy, od dnia)

 8. Moduł Dostawcy – edycja, lista

  • pole Kategoria – tylko dla kategoria = dostawca jest kontrolowana Sprzedaż (błąd Brak uprawnień do sprzedaży)

  • lista uzupełniona o kolumnę Kategoria

 9. Role użytkowników

  • współpracownik może widzieć swoje Uprawnienia KNF (tylko odczyt)

  • współpracownik może mieć ma dostęp do operacji Zdobądź uprawnienia

Moduł Zdobądź nowe uprawnienie

Moduł zapewnia samodzielne rejestrowanie się agentów na szkolenia:

 • dotyczy zalogowanego współpracownika

 • podział na „możesz zdobyć uprawnienia”  i  „oczekuje na egzamin”

 • widoczni tylko dostawcy o kategoria = dostawca

 • przypadek szczególny status „5 – nie przystąpił do egzaminu” (status 5 ->1)


2015.07.17

 1. "Uzupełniłem brakujące dokumenty" - pokazywać jedynie gdy są braki. (zmiana nazwy z „Uzupełniono”)

 2. Wprowadzenie biur partnerskich (BP)

  Biuro partnerskie (BP) umożliwia przekazanie części kompetencji przywiązanych dotychczas do biura (centrali) w głąb struktury. Z założenia BP prowadzone są przez współpracowników na poziomach kierownik lub dyrektor ale możliwe jest również zorganizowanie BP dla samodzielnego współpracownika

  • sprzedawcy. Do obsługi BP możliwe jest zatrudnienie pracownika(ów) nie będących agentami ale będących użytkownikami systemu i mających uprawnienia zbliżone do współpracownika prowadzącego BP.

  • Współpracownicy  - pole "Czy prowadzi biuro partnerskie” – oznaczenie biur

  • Użytkownicy dodać pole: "Biuro partnerskie" – oznaczenie pracowników biur

  • Role ogranicz w/g "Biura partnerskiego" w modułach: notes,  sprzedaż,  zapytania,  współpracownicy, kontakty, prowizje (dla raportu „Wpłaty klienta)

 3. Zapytania - autor oferty "Biuro główne" i nowe "Biuro partnerskie". Wartość domyślna zależy od tego czy współpracownik „należy” do BP.

 4. Pole „Czy może wybierać autora oferty: biuro i biuro partnerskie?” w definicji roli.

 5. Zapytania nowy filtr - "Obsługiwane przez biuro partnerskie"

 6. Sprzedaż rejestracja wstępna ale z możliwością wybrania sprzedawcy (tak jak "Zgłaszający w zapytaniach") oraz podpisującego polisę.

 7. Statusy zapytań - dostępne dla zależnie od roli (sprzedawca, biuro, biuro partnerskie). Pola „Czy może nadawać statusy biura?” i „Czy może nadawać statusy współpracownika?”

 8. Zakładka „Historia klienta” - umożliwić nawigacje + podsumowanie

 9. Dostawcy: pole „Portal” – adres portalu dostawcy (np. ipegaz).

 10. Współpracownicy – nowa zakładka  „Uprawnienia” + link do portalu dostawcy.


2015.05.16

Nowy moduł “Korespondencja seryjna”

 1. Umożliwia wysłanie wiadomości SMS do klientów

 2. Dostępne trzy typy wiadomości:

  • koniec polisy

  • płatność polisy

  • brak wpłaty klienta na konto masowych płatności

 3. Definiowalny szablon wiadomości

 4. Obsługa SMS przez serwis SerwerSMS.pl. Wymagane jest konto w serwisie (http://serwersms.pl).

 5. Ustawienia programu zawierają dodatkowe parametry: listę nadawców SMS (wymaga zgłoszenia w SerwerSMS) oraz numer telefonu komórkowego na który wysyłane są testowe wiadomości (operacja „Testuj szablon”).

 6. Punkt 11 pomocy opisuje sposób przygotowania szablonu wiadomości.

 7. Przykładowy szablon „brak wpłaty”:

Twoja zaległość do polisy nr {$polisa.numer_polisy} w {$polisa.kod_dostawcy} wynosi
{$saldo}. Prosimy o wpłatę zaległych składek na konto {$polisa.numer_konta_polisy}.
 1. Przykładowy szablon „odnowienia polis”:
Dnia {$polisa.data_konca_polisy} koniec polisy nr {$polisa.numer_polisy} w 
{$polisa.kod_dostawcy}. Prosimy o kontakt.
 1. Przykładowy szablon „płatności polis”:
Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności polisy {$polisa.numer_polisy}. 
Data płatności {$platnosc.data_platnosci} kwota {$platnosc.kwota_inkasa}.

Inne modyfikacje

 1. Rejestr klientów zawiera pole „System” umożliwiające udostępnienie systemu wybranym klientom. Dodatkowo w definicji ról istnieje możliwość ograniczenia listy polis do „dokumentów zalogowanego klienta”.

 2. Rejestracja „śladu” użytkowników logujących się do systemu:

  • Adresu IP

  • Typu systemu oraz wersji przeglądarki internetowej

 3. Role użytkowników

  • Nowe uprawnienie dla wszystkich typów dokumentów „Czy może usuwać dokumenty?”.  Umożliwia zablokowanie operacji „usuń” dokument.

  • Nowe uprawnienie dla dokumentów Sprzedaży „Pozwól na zmianę schematu i sprzedawcy po rozliczeniu sprzedaży”.

 4. Rejestr współpracowników – rozszerzenie zakresu danych o adres do korespondencji oraz dane umożliwiające automatyczne przygotowywanie dokumentacji dla TU podczas rejestracji nowych agentów.

 5. Raporty:

  • Nowy raport „Trend zapytań”

  • Nowa kolumna na raportach Dynamika wzrostu R/R (rok do roku)

  • Nowy raport „Sprzedaż wg zespołów” (wg kierowników i dyrektorów)

 6. Rejestr współpracowników – możliwość wskazania 5-go i 6-go schematu prowizyjnego.

 


2014.11.15

 1. Otrzymanie prowizji (otrzymano > 0) powoduje zablokowanie możliwości zmian pól:

  • sprzedawcy (i zarządzających)

  • start ochrony (dawniej: daty polisy)

  • numer polisy

  • schematu prowizyjnego

 2. Modyfikacja widoku Lista polis oraz walidacja:

  • Uwypuklenie statusu polisy

  • Data wniosku = Data zawarcia - nie może być datą przyszłą

  • Start ochrony = Data polisy nie może być mniejsza od daty zawarcia polisy

 3. Uporządkowanie statusów polis. Schemat przechodzenia pomiędzy Braki – Uzupełniona – Umowa aktywna.

  • Braki (bezprowizyjna)

  • Uzupełniona przez agenta

  • Umowa aktywna

  • Zerwana

  • Zakończona

  • Zakończona – wznowiona

 4. Nowa grupa pól na polisie: Wymagane dokumenty.

  • Zamiany statusów przez agenta

  • Widok podgląd polisy

 5. Wstępna rejestracja polis przez agenta.

  • Dołączenie skanu polisy. Możliwość wskazania kilku plików jednocześnie (1 z 3,…)

  • Możliwość edycji do chwili poprawienia błędów lub zmiany statusu na Umowa aktywna

  • Lista dostawców - tylko do których mam uprawnienia

 6. Notes dokumentów

  • Automatyczna zmiana wysokości pola edycji

  • Możliwość dołączenia wielu dokumentów na raz (SHIFT select). Zdjęcia 1 z 3, Zdjęcia 2 z 3, …

 7. Role

  • Możliwość blokady zmiany Zgłaszającego zapytanie

  • Uprawnienia do usuwania dokumentów

 8. Zasady budowania bazy Kontaktów (punkty a i c nie uległy zmianie, nowością jest punkt b)

  • Podczas edycji Zapytania / Polisy ze słownika Kontaktów pobierane są jedynie puste pola. (UWAGA na zmianę PESEL / NIP na dokumencie)

  • Wyjątkiem jest Wstępna rejestracja polis – tu zmiana PESEL / NIP pobiera wszystkie pola (nadpisuje).

  • Podczas zapisu Zapytania / Polisy  aktualizowane są  jedynie puste pola w Kontaktach.

 9. Możliwość definiowania sposobu przyjmowania prowizji od dostawcy

  • Format pliku: układ pól, możliwość zanegowania kwoty (WARTA) oraz niezgłaszania błędów, sposób agregacji kwoty

  • Opcja „Ogranicz prowizje do prognozy” – możliwość ograniczenia podstawy naliczania prowizji do kwoty prognozowanej a nie kwoty otrzymanej

 10. Zabezpieczenie systemu

  • Opcja „Ogranicz IP logowania” - umożliwia ograniczenie dostępu do systemu tylko do wskazanych adresów  IP (lokalizacji). Np. dostęp dla użytkownika o roli biuro wyłącznie z Państwa biura.

  • Listę dozwolonych adresów IP można zdefiniować w Ustawieniach programu – zakładka Zabezpieczenia.

   


2014.03.31

Zmiany w definicjach ról użytkowników

 1. Podstawową modyfikacją bieżącej wersji programu jest rozbudowa modułu „Role użytkowników” w ten sposób aby umożliwić pełniejsze definiowanie znaczenia roli. Dla każdego obsługiwanego w typu dokumentu możliwe jest:

  • Wskazanie, które moduły (zakładki) są widoczne dla danej roli.

  • Wskazanie czy dostęp jest w trybie „Pełen” tj. zapis i odczyt czy „Tylko odczyt”

  • Wskazanie czy widoczne są wszystkie wiersze (tj. dokumenty np. polisy, faktury, itd), czy też zakres danych jest ograniczony do zalogowanego użytkownika.

  • Wskazanie czy użytkownik może modyfikować dokumenty stworzone przez innego użytkownika.

 2. Dodatkowo dla wielu typów dokumentów określono dodatkowe, specyficzne ograniczenia np. „Czy użytkownika ma prawo usuwać zapytania” lub „Czy pokazywać prowizje w module sprzedaż”.

 3. Po prawidłowej instalacji pojawią się definicje czterech przykładowych ról:

  • Admin  - rola ta jest „domyślna” i nie wymaga definicji; z założenia dla tej użytkowników z tą rolą system znosi wszelkie ograniczenia.

  • Sprzedawca – rola dostępne w poprzednich wersjach systemu dla Państwa współpracowników.

  • Biuro – rola pracownika biura Państwa multiagencji.

  • Księgowość – rola dla obsługującego Państwa biura rachunkowego.

Role użytkowników

Przykład definicji dostępu do modułów: Pełen do Dostawców ograniczony do faktury

Definicje dostępu do poszczególnych raportów.

Wprowadzenie statusu paczki przelewów

Paczki przelewów posiadają status. Po pobraniu paczki zmienia się jej status na „Wysłana”, co uniemożliwia modyfikację załączonych faktur. W ten sposób nie ma możliwości powtórnego załączenia faktury do innej paczki, co mogłoby skutkować podwójną wypłatą prowizji.

Nowy typ notatki „Pokaż w ramce nowości”

Jeżeli notatka zostanie oznaczona „Pokaż w ramce nowości” to będzie na stałe przypięta do Biurka:

Notatka na Biurku w ramce „Nowości – Konkursy – Promocje”

Udostępnienie Produktów współpracownikom

Z nagłówka listy produktów usunięto kolumnę „Prowizja dla Agencji” a w podglądzie produktu sparametryzowano widok zgodnie z ustawieniami Roli. Dodatkowo pojawiły się pola „Twoja prowizja” oraz „Masz uprawnienia do sprzedaży”.

Powyższe zmiany umożliwiają udostępnienie produktów współpracownikom w ten sposób, że każdy ma dostęp do należnej mu prowizji.

Począwszy od bieżącej wersji system działa prawidłowo z PHP 5.2, PHP 5.3 i PHP 5.4. Preferowane jest PHP 5.3 lub 5.4.


2013.11.05

Zmiany w obsłudze masowych płatności

 1. Rozdzielono funkcje  automatycznego numerowania polis oraz kontroli płatności (czyli generowania indywidualnego numeru rachunku dla polisy). W obecne wersji rejestr Dostawców zawiera dwie informacje: numeracja polis (bez zmian) oraz kontrola płatności (nowe).

 2. Dla dostawcy w włączona opcją kontrola płatności, podczas rejestracji polisy pojawia się nowe pole Kontrola płatności.

Konto polisy utworzone na podstawie szablonu  203000745047 – ustawienia programu

 1. Import plików z wpłatami klientów – Inne / Pliki masowych płatności. System umożliwia wczytanie plików z banku w formacie ELIXIR. Wpłaty są parowane z indywidualnymi numerami rachunków (punkt 5). Bilans płatności widoczny jest na nowym raporcie Saldo płatności klientów oraz na nowej zakładce w podglądzie polisy – Wpłaty

Historia wpłat klienta

 1. Podczas rejestracji polisy możemy podać kwotę inkasa klienta rozliczana poza systemem bankowym - pole Wpłata początkowa. Kwota ta jest rozliczana identycznie jak płatności bankowe a w rejestrze wpłat klienta widnieje jako typ WPL.

2013.06.30

Obsługa „grup otwartych”

W systemie wprowadzono obsługę grup otwartych rozliczanych w oparciu o własne rachunki bankowe, których numery są automatycznie nadawane przez system.

Numerator polis w rejestrze dostawców

Automatyczne numerowanie polis oraz generowanie indywidualnego konta bankowego polisy

Ustawienia systemu dotyczące sposobu generowania numeru rachunku

W podglądzie polisy dostępne pismo dla klienta z informacją o numerze indywidualnego rachunku bankowego

Inne zmiany

 1. Sprzedaż – nowe statusy polis: „Do uzupełnienia” oraz „Błędna” .

 2. Sprzedaż – kontrola wypełnienia przynajmniej jednego produktu (poprzednie system pozwalał zarejestrować polisę bez wskazanego produktu, ale z podana składką).

 3. Sprzedaż – kontrola uprawnień do sprzedaży – poprzednio system nie kontrolował uprawnień dla poszczególnych dostawców (wystarczyło przyznać uprawnienie do danej kategorii aby system uznał, iż współpracownik posiada uprawnienia u wszystkich dostawców). Błąd.

 4. Nowa zakładka „Historia klienta” dostępna w podglądzie zapytania, sprzedaży oraz kontakcie.

 1. Wysyłanie powiadomień do wszystkich współpracowników – użytkownicy o roli „admin” dopisując notatkę typu Wydarzenie lub Informacja, automatycznie wysyłają ją do wszystkich użytkowników.

 2. Harmonogram prowizyjny dla polis wieloletnich jest tworzony z góry za cały okres. Poprzednio tylko na rok a miesiąc przed końcem na kolejny rok (tak się dzieje z polisami bezterminowymi)

 3. Nowe pole w rejestrze prowizji „Zapłacono dnia” oraz filtr „Brak płatności klienta”

Data płatności klienta oraz plik – możliwość rejestracji pliku masowych płatności, przewidziane na wersję 2013.09

 1. Alfabetyczne ułożenie kategorii produktów w podglądzie produktu.

 2. Jawne wskazanie numeratora faktur / rachunków dla współpracowników (pole „Numeracja faktur” w rejestrze współpracowników). Dotychczas numeracja była ustalana na podstawie trzech pierwszych znaków kodu współpracownika.

 3. Ponownie działa funkcja „Zaznacz wszystko” w widoku listy. Błąd.

 4. Wprowadzenie funkcji „Kontrola unikalności nr polisy” dla wybranych dostawców (zakładka „Konfiguracja” w edycji dostawcy). Domyślnie funkcja jest wyłączona.